Regulamin dla Gości

Termály Velké Losiny

Szanowni Goście,


by Państwa pobyt na terenie Parku Termalnego Uzdrowiska Velké Losiny był możliwie najprzyjemniejszy oraz najbezpieczniejszy, opracowaliśmy niniejszy Regulamin dla Gości. Każdy Gość jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dla Gości przy wejściu na teren obiektu oraz do przestrzegania jego postanowień. W przypadku niewłaściwego zachowania Gościa lub nieprzestrzegania Regulaminu dla Gości, Gość zostanie wyproszony z całego obiektu Parku Termalnego Uzdrowiska Velké Losiny bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

1.   Wstęp na teren obiektu

a)      Wstęp dla Gości dozwolony jest wyłącznie w godzinach otwarcia z ważnym biletem wstępu lub karnetem, który Gość zakupi w kasie na uprzednio określony przedział czasowy. Sprzedaż biletów wstępu rozpoczyna się wraz z otwarciem Parku Termalnego, a kończy na godzinę przed końcem godzin otwarcia. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia wydania reszty i wydania odpowiedniego biletu wstępu zaraz po jego zakupieniu – późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane. Po uiszczeniu opłaty za wstęp klient otrzyma chip, który powinien nosić przy sobie przez cały czas pobytu w obiekcie i na który będą zapisywane usługi, z których korzystał podczas swojego pobytu.

b)      Dzieci poniżej 12. roku życia mogą wejść na teren obiektu wyłącznie w towarzystwie osoby powyżej 18. roku życia. Osoba towarzysząca jest odpowiedzialna za dziecko przez cały czas pobytu. Dziecko, które nie umie pływać, musi posiadać akcesoria do pływania (rękawki do pływania, kamizelkę do pływania lub pas), by zapewnić ochronę jego zdrowia i bezpieczeństwo. Dziecko korzystające z pieluch przed wejściem do basenu musi obowiązkowo mieć założoną pieluchę do pływania (możliwość zakupu w sklepiku).

c)      Obiekt w określonych godzinach może być zarezerwowany dla szkół, organizacji społecznych i sportowych.

d)      Ze względów higienicznych osoby bez względu na wiek mogą przebywać w basenach wyłącznie w strojach kąpielowych. Niedozwolone jest wchodzenie do hali basenowej w odzieży nieprzeznaczonej do pływania.

e)      W przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu Gości, kolejni Goście nie będą wpuszczani, a wejście przez bramki obrotowe zostanie automatycznie zamknięte aż do czasu zwolnienia się miejsc w obiekcie.

f)       Prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do ograniczenia użytkowania lub zamknięcie niektórych części obiektu Termy Losiny w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz ponadto z przyczyn obiektywnych (np. niekorzystne warunki pogodowe, osiągnięcie górnego limitu gości, sytuacja awaryjna, itp.) bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

g)      W godzinach otwarcia prowadzący obiekt może wykonywać zdjęcia lub nagrania wideo, na których mogą widnieć Goście Parku Termalnego. Wykonywanie wyżej wymienionych zdjęć i nagrań leży w uzasadnionym interesie prowadzącego obiekt i jest wykorzystywane do promowania jego działalności. Wszyscy Goście Parku Termalnego są informowani z wyprzedzeniem w recepcji Parku Termalnego (przed wejściem na teren obiektu), że podczas ich wizyty będzie miało miejsce wykonywanie zdjęć lub nagrań.

        Jeśli Gość (osoba na zdjęciu/nagraniu wideo) nie wyraża zgody na publikację zdjęcia lub nagrania, ma prawo zażądać jego usunięcia. Następnie, po przesłaniu pisemnego wniosku, zdjęcie lub nagranie zostanie usunięte.

h)

2.    Wyproszenie Gościa z terenu obiektu

a)      Zabrania się wstępu na teren obiektu wszystkim osobom, które cierpią na jakąkolwiek chorobę zagrażającą zdrowiu innych Gości, tj. w szczególności są to

o   Osoby z zakaźnymi chorobami skóry, włosów lub innymi chorobami,

o   Osoby z ropnymi i otwartymi ranami, bakteryjnymi chorobami jelit, zapaleniem spojówek,

o   Osoby nieprzestrzegające higieny osobistej,

o   Osoby z wszawicą,

o   Osoby będące pod wpływem substancji uzależniających lub w stanie nietrzeźwym.

b)      Zabrania się wstępu osobom poddanym kwarantannie z powodu infekcji, członkom rodziny lub członkom gospodarstwa domowego, w którym wystąpiła choroba zakaźna, a osoba chora nie została odizolowana.

c)      Wstęp na teren obiektu może zostać odmówiony i zabroniony osobom, których obecność może zakłócić porządek, bezpieczeństwo i czystość obiektu oraz których zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami lub jest w oczywisty sposób uciążliwe dla innych Gości znajdujących się w obiekcie.

d)      Z terenu obiektu bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp może zostać wyproszony Gość, który pomimo ostrzeżeń narusza postanowienia niniejszego Regulaminu dla Gości lub nie stosuje się do poleceń personelu basenu termalnego lub pracowników ochrony. Jeśli w takim przypadku Gość nie opuści basenu, gdy zostanie do tego wezwany, personel może poprosić o interwencję członka Straży Miejskiej lub Policji Republiki Czeskiej.

3.   Instrukcje dla Gości dotyczące pobytu na terenie obiektu

a)      Wszystkie czynności po wejściu do Parku Termalnego należy wykonać w poniższej kolejności: zaznajomienie się z Regulaminem dla Gości oraz zakup czasowego biletu wstępu lub karnetu, przebranie się w kabinie (przebieralni) – zajęcie szafki, prysznic – prawidłowe umycie całego ciała mydłem i szamponem.

b)      Każdy Gość musi mieć czysty strój kąpielowy i ręcznik (ręczniki można wypożyczyć na recepcji za opłatą 30 CZK). Nie gwarantujemy dostępności ręczników.

c)      Wszyscy Goście przed wejściem do basenów są zobowiązani do skorzystania z PRYSZNICA!

d)      Ze względów higienicznych Goście zobowiązani są do korzystania z toalety.

e)      Ze względów bezpieczeństwa na baseny i pod prysznice zabrania się wnoszenia napojów i produktów higienicznych w szklanych pojemnikach.

f)       Spożywanie żywności jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach.

g)      Kabiny (przebieralnie) we wspólnych szatniach służą wyłącznie do rozbierania się i ubierania. Goście mają do dyspozycji szafki do przechowywania ubrań i są zobowiązani do ich prawidłowego zamykania za pomocą chipa. W przypadku utraty chipa Gość otrzyma zawartość szafki dopiero po ustaleniu, że przedmioty znajdujące się w szafce faktycznie należą do niego. Instrukcja obsługi szafek jest umieszczona w widocznym miejscu.

h)      Basen dla dzieci jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat będących pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

i)       W basenach rekreacyjnych i strefach ciszy nie jest dozwolona żadna aktywność fizyczna ani hałas i nie są one odpowiednie dla dzieci poniżej 12. roku życia.

j)       Korzystanie z basenu i atrakcji bez nadzoru lub obecności odpowiedzialnego personelu jest niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Goście, którzy nie umieją pływać lub osoby, które pływają niezbyt dobrze, są zobowiązane do przebywania w strefach dla niepływających. Ratownik w przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia jest upoważniony do wyproszenia takich Gości do strefy dla niepływających. Dla własnego bezpieczeństwa wszyscy Goście muszą stosować się do poleceń ratownika. Każdy Gość jest zobowiązany do oszczędzania sprzętu/akcesoriów, wody i energii.

k)      Goście muszą zachować ostrożność i nosić odpowiednie obuwie na powierzchniach mokrych, aby zapobiec możliwym wypadkom, ponieważ prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, obrażenia lub wypadki spowodowane przez ich własną nieostrożność lub nieuwagę, niezdyscyplinowanie lub nieprzestrzeganie Regulaminu dla Gości.

l)       Goście zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się ze sprzętem i wyposażeniem na terenie obiektu.

m)    Każdy Gość zobowiązany jest do pokrycia do pokrycia strat i szkód spowodowanych przez niego na sprzęcie znajdującym się na terenie obiektu lub na mieniu innych osób znajdujących się na terenie obiektu. Każdy Gość jest osobiście odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenie i zanieczyszczenie sprzętu lub utratę wypożyczonych przedmiotów i jest zobowiązany do pokrycia szkód (cena zakupu przedmiotu lub cena podana przez personel Parku Termalnego).

n)      Każdy Gość jest zobowiązany do zachowania czystości, nie przeszkadzania innym swoim zachowaniem, nie powodowania nadmiernego hałasu i dbania o swoje bezpieczeństwo – nie biegania po mokrych powierzchniach.

o)      Ze zjeżdżalni wodnych i innych dostępnych atrakcji Gość korzysta na własną odpowiedzialność i ryzyko! Dzieci poniżej 12. roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodzica lub innej osoby powyżej 18. roku życia.

p)      Każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczących zjeżdżania ze zjeżdżalni wodnej, przebywania w świecie saun oraz innych komunikatów i ostrzeżeń umieszczonych na terenie kąpieliska termalnego.

q)      Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne zużycie strojów kąpielowych spowodowane częstymi zjazdami ze zjeżdżalni lub działaniem wody termalnej.

r)      Goście są zobowiązani do przestrzegania poleceń ratowników i personelu kąpieliska.

s)      Aktualne komunikaty, instrukcje i ostrzeżenia mają pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi.

t)       W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak burze lub silne wiatry, Goście są zobowiązani do opuszczenia basenów zewnętrznych ze względów bezpieczeństwa.

u)      Jeśli Gość zdecyduje się na przedwczesne opuszczenie terenu obiektu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, prowadzący obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za wstęp lub innej rekompensaty względem Gościa.

v)      Każdy Gość odpowiada za poprawne zamknięcie swoich rzeczy osobistych w szafce w szatni. W przypadku pozostawienia i utraty rzeczy osobistych w kabinie (przebieralni), niezamkniętych szafkach, na basenie oraz w innych miejscach, prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za takie przedmioty. . W przypadku zgubienia czasowego biletu wstępu/chipu Gość zobowiązuje się do zapłaty 1000 CZK.

w)     Ze względów higienicznych prowadzący obiekt jest zobowiązany do opróżniania „basenu terapeutycznego” codziennie od godziny 19:30 ze względu na czasochłonne prace konserwacyjne i dezynfekcję.

x)      Przedmioty znalezione na terenie obiektu Parku Termalnego znalazca zobowiązany jest oddać ratownikowi lub zwrócić je w kasie, gdzie zostaną zaprotokołowane.

y)      Wstęp do świata saun dozwolony jest dla osób powyżej 15. roku życia. Po zamknięciu świata saun należy opuścić przestrzeń sauny, a także strefy odpoczynku. Bezpośrednio w saunie obowiązuje zakaz stosowania własnych esencji zapachowych oraz innych produktów używanych do saunowania. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny, dobrych obyczajów i zasad korzystania z saun.

z)      Goście muszą przestrzegać ustalonych godzin otwarcia. Przekroczenie wykupionego czasu wiąże się z naliczeniem opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z aktualnym cennikiem. Po zakończeniu godzin pracy Goście są zobowiązani do opuszczenia wszystkich obszarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz budynku Parku Termalnego.

aa)    Na terenie obiektu Parku Termalnego Goście mają możliwość skorzystania z kiosku oferującego sprzęt i akcesoria do pływania. W kiosku nie ma możliwości dokonania płatności za pomocą chipu. Płatność można zrealizować gotówką lub kartą płatniczą. Godziny otwarcia kiosku są zależne od godzin otwarcia Parku Termalnego.

bb)   Gość jest zobowiązany do opuszczenia basenów 15 minut przed końcem godzin otwarcia.

cc)    Należy niezwłocznie wezwać ratownika w celu udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadków, urazów i nudności. Pokój medyczny w widoczny sposób oznaczono napisem OŠETŘOVNA.

dd)   W małym górnym basenie relaksacyjnym obowiązuje zakaz nurkowania, chodzenia po krawędzi basenu oraz skakania przez jego krawędź.

ee)    Na teren obiektu można wjeżdżać z wózkami dziecięcymi, które w części wewnętrznej należy odstawić w wyznaczonym miejscu. Rowerzyści zobowiązani są do pozostawienia swoich rowerów na stojakach zewnętrznych oraz do ich zabezpieczenia. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę.

ff)     Goście są zobowiązani do przestrzegania tablic ostrzegawczych, informacyjnych, nakazów i zakazów oraz innych komunikatów, nie mogą ich uszkadzać, niszczyć ani usuwać.

4.   Na terenie obiektu zabrania się

a)     Kąpieli w odzieży nieodpowiedniej do pływania, w tym w bieliźnie.

b)     Opalania się i pływania bez stroju kąpielowego lub jego części.

c)      Wnoszenia nadmuchiwanych przedmiotów i piłek do basenów rekreacyjnych.

d)     Nurkowania, wrzucania innych osób do wody i skakania do basenów. Zabrania się także wpychania innych osób pod wodę.

e)     Wzywania pomocy bez powodu.

f)       Nieupoważnionego korzystania ze sprzętu i przedmiotów pierwszej pomocy.

g)     Wchodzenia do przestrzeni nieprzeznaczonych do użytku przez szeroki ogół, części przestrzeni i pryszniców przeznaczonych dla innej płci oraz do części obiektu, w których obowiązuje zakaz wstępu ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych.

h)     W basenie nie należy krzyczeć, piszczeć, biegać, robić niepotrzebnego hałasu, nurkować, wrzucać innych osób do wody, specjalnie opryskiwać innych osób wodą, skakać do wody z rozbiegu, skakać z boków basenu oraz dopuszczać się jakichkolwiek uciążliwych działań, które zakłócają spokój poprzez nadmierny hałas lub zagrażają bezpieczeństwu osobistemu.

i)       Surowo zabrania się oddawania moczu do wody, plucia, płukania ust i nosa w wodzie, używania jakichkolwiek maści i kremów przed i podczas kąpieli oraz zanieczyszczania wody w jakikolwiek inny sposób.

j)       Na terenie Parku Termalnego obowiązuje zakaz czyszczenia lub prania odzieży.

k)     Palenia we wszystkich przestrzeniach wewnętrznych, a także basenach zewnętrznych.

l)       Zabierania z sobą ostrych, a także szklanych przedmiotów, które mogłyby się stłuc i spowodować obrażenia.

m)    Wchodzenia do basenów, saun i na zjeżdżalnie z gumą do żucia.

n)     Samowolnego przemieszczania sprzętu i zainstalowanych mebli.

o)     Noszenia lub używania broni lub innych przedmiotów, które mogłyby spowodować szkody, obrażenia lub krzywdę innej osoby.

p)     Wymagania od pracowników na terenie obiektu usług sprzecznych z niniejszym Regulaminem dla Gości.

q)     W przestrzeniach basenów, atrakcji i saun obowiązuje zakaz wnoszenia i pozostawiania toreb, plecaków i innych przedmiotów osobistych nieprzeznaczonych do pływania i/lub używania w saunie.

r)      Zabierania ze sobą i pozostawiania w tych miejscach gum do żucia, szklanych przedmiotów, igieł, szpilek, golarek oraz innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu Gości.

s)      W ramach całego obiektu obowiązuje zakaz ingerencji w instalację elektryczną, ogrzewanie i inne urządzenia czy sprzęt.

t)      Zabrania się spożywania żywności, napojów alkoholowych oraz innych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

u)     Obowiązuje zakaz spożywania własnej żywności i napojów.

v)     Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami.

w)    Na terenie całego obiektu (przestrzenie zewnętrzne, a także wewnętrzne) obowiązuje zakaz palenia. Wyjątek stanowi wyznaczona w tym celu przestrzeń dla osób palących.

x)      Ze względów higienicznych wstęp do basenu jest dozwolony wyłącznie w strojach kąpielowych lub kombinezonach kąpielowych wykonanych z elastycznego, ściśle przylegającego materiału bez dodatków wykonanych z metalu lub podobnie twardych materiałów. Dopuszczalne są również szorty i krótkie spodenki wykonane z syntetycznych włókien elastycznych. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z kierownikiem Parku Termalnego mogą (ale nie muszą) zostać zaakceptowane tzw. burkini czyli stroje kąpielowe zakrywające większą część ciała, wykonane z syntetycznych włókien elastycznych. Nie należy wchodzić do basenu w strojach przeznaczonych do normalnego, codziennego noszenia.

y)     Do basenu nie można wnosić kółek dmuchanych i innych przedmiotów, np. okularów czy rurki do nurkowania, płetw do pływania, krążków i piłek (w tym tenisowych). Dozwolone są wyłącznie rękawki dmuchane do pływania, okulary do pływania oraz pasy do pływania.

z)      Obowiązuje zakaz korzystania ze zjeżdżalni wodnej dla osób, które nie umieją pływać oraz dzieci niebędących pod nadzorem osoby dorosłej.

aa)   Na terenie całego Parku Termalnego obowiązuje zakaz jazdy na rowerze, łyżworolkach itp.

5.   Zjeżdżalnia wodna

a)     Ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać dzieci od 7. roku życia, które umieją pływać.

b)     Osoby powinny zjeżdżać pojedynczo w odstępach czasu zgodnie z sygnalizatorem.

c)      Ze zjeżdżalni wodnej można korzystać tylko wówczas, gdy płynie w niej woda.

d)     Użytkownik zjeżdżalni wodnej musi przestrzegać poleceń i ostrzeżeń ratownika.

e)     Użytkownik musi najpierw usiąść na elemencie startowym i odbijając się od górnego uchwytu, rozpocząć zjazd. Start wykonany w inny sposób nie jest dozwolony.

f)       Zjazd ze zjeżdżalni wodnej wykonywany jest w pozycji siedzącej z nogami do przodu lub w pozycji leżącej na plecach z nogami do przodu. Inny sposób jazdy nie jest dozwolony.

6.   Czynności zabronione – zjeżdżalnia wodna:

a)     Obowiązuje całkowity zakaz biegania po zjeżdżalni wodnej.

b)     Podczas zjazdu obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania wody, hamowania, zatrzymywania się, wskakiwania na wylot zjeżdżalni wodnej.

c)      Goście nie mogą mieć na sobie lub z sobą żadnych ostrych przedmiotów (metalowych – sprzączki, łańcuszki, bransoletki, klucze, ćwieki i guziki).

d)     Goście po wykonaniu zjazdu nie mogą pozostawać w miejscu wlotu do wody, ale powinni go szybko opuścić. Przestrzeń wylotowa o głębokości 0,5 m nie służy do pływania i kąpania się, ale wyłącznie do zakończenia zjazdu.

e)     Wstęp na zjeżdżalnię wodną z kołem dmuchanym jest zabroniony.

f)       Wstęp na zjeżdżalnię wodną dzieci poniżej 7. roku życia jest zabroniony.

g)     Zakaz zjazdu ze zjeżdżalni wodnej dwu i kilku osób jednocześnie.

h)     Naruszenie zasad korzystania ze zjeżdżalni wodnej może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika i innych Gości. Goście nieprzestrzegający postanowień regulaminu zostaną wyproszeni z basenu bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

7.   Umieszczenie apteczki w Parku Termalnym

Apteczka znajduje się u ratownika, który odpowiedzialny jest również za udzielanie pierwszej pomocy.

(Ewent. należałoby uzupełnić zgodnie z wytycznymi technika ds. BHP oraz ochrony ppoż.)

8.   Używanie sauny

a)     Kąpiel w saunie przeznaczona jest dla osób zdrowych, a każdy Gość korzysta z niej na własne ryzyko.

b)     Z sauny nie mogą korzystać osoby, u których występują ostre objawy choroby (gorączka, kaszel, katar, biegunka, itp.) oraz zakaźne infekcje górnych dróg oddechowych. To samo dotyczy osób cierpiących na choroby objawiające się wysypką skórną, otwartymi ropiejącymi lub krwawiącymi ranami, a także osób, które są nosicielami bakteryjnych chorób jelit i członków rodziny, których bliscy cierpią na chorobę zakaźną.

c)      Goście cierpiący na choroby inne niż wymienione korzystają z sauny na własną odpowiedzialność.

d)     Zasadniczo do sauny nie są wpuszczane osoby nietrzeźwe.

9.   Zasady zachowania w świecie saun

a)     Goście w świecie saun zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi sauny.

b)     W trakcie przebywania w saunie każdy Gość powinien być nagi (z powodów higienicznych i fizjologicznych każdy Gość przebywający w saunie powinien mieć ręcznik kąpielowy lub prześcieradło).

c)      Gość zobowiązany jest do utrzymywania higieny swojego otoczenia, w saunie oraz w strefie odpoczynkowej (na leżaku) powinien używać wyłącznie swojego ręcznika i prześcieradła.

d)     W saunie powinien poruszać się boso, bez odzieży (wyłącznie w bieliźnie przeznaczonej do sauny).

e)     W saunie obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.

f)       Na terenie centrum odnowy biologicznej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz nakaz zachowania ciszy.

g)     W przypadku złego samopoczucia w saunie, omdlenia, zawrotów głowy lub zbyt szybkiego bicia serca należy opuścić saunę. W przypadku ostrych nudności można skorzystać z przycisku wezwania obsługi sauny.

10.                  Prawidłowy przebieg saunowania

a)     W szatni (wspólnej dla sauny i basenu) należy pozostawić swoje obuwie i odzież. Wszystko należy umieścić w skrzynce.

b)     W kasie należy odebrać czyste prześcieradło (ręcznik). Sauna dostępna jest po przejściu z hali basenowej po schodach o piętro wyżej. Wejście bez barier jest dostępne windą z hali basenowej. Za wypożyczenie pobierana jest dodatkowa opłata.

c)      Pod prysznicem należy umyć całe ciało mydłem i osuszyć się przed wejściem do samej sauny.

d)     W saunie należy usiąść lub położyć się na własnym ręczniku i pozostać tam aż do odpowiedniego rozgrzania.

e)     Po opuszczeniu sauny należy najpierw spłukać pot letnią lub zimną wodą, a następnie można schłodzić się w komorze lodowej.

f)       Cykl naprzemiennego rozgrzania i schłodzenia należy wykonać trzy rady, zawsze zabierając ze sobą swój ręcznik.

g)     Po ostatnim cyklu należy wziąć prysznic, umyć szamponem włosy, a po schłodzeniu skorzystać ze strefy odpoczynku – leżaków na czas 20–30 minut (lub zgodnie z radą i zaleceniami saunamistrza).

h)     Płyny należy uzupełniać wyłącznie napojami bezalkoholowymi.

i)       Postępując zgodnie z radami i instrukcjami personelu, stworzysz najbardziej odpowiednie otoczenie dla zdrowej sesji w saunie.

11.                  Umieszczenie apteczki w świecie saun

W świecie saun znajduje się przenośna apteczka, którą na wszelki wypadek jest do dyspozycji saunamistrza.

 

Ten Regulamin dla Gości obowiązuje od 1.08.2015 r.

 

Opracował: Flecková Petra

Menadżer Operacyjny Parku Termalnego