Návštěvní řád

Termály Velké Losiny

Vážení návštěvníci,

aby byl Váš pobyt v areálu Termálního parku Lázní Velké Losiny pro Vás co nejpříjemnější a co nejbezpečnější, připravili jsme pro Vás Návštěvní řád. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem při vstupu do areálu a dodržovat jeho ustanovení. Při neukázněném chování návštěvníka a nedodržování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z celého objektu Termálního parku Lázní Velké Losiny bez nároku na vrácení vstupného.

1.    Vstup do prostor areálu

a)        Vstup pro návštěvníky je povolen pouze v době provozu s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí na pokladně na předem určenou dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací dobou Termálního parku a končí jednu hodinu před koncem otevírací doby. Návštěvník je povinen si zkontrolovat vrácení peněz a dobu vstupného ihned po zakoupení - pozdější reklamace nebudou uznány. Po zaplacení vstupného klient obdrží čip, který bude nosit neustále u sebe a na který se budou načítat čerpané služby v průběhu jeho pobytu.

b)       Děti do 12 let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost. Dítě, které používá pleny, je musí být před vstupem do bazénu povinně vybaveno koupací plenou (možnost koupě v obchůdku).

c)        Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.

d)       Osobám každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách . Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není určen k plavání.

e)        Při naplnění kapacity nebude povolen vstup dalším návštěvníkům, vstup přes turnikety bude automaticky uzavřen až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.

f)        Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Therme Losiny pro nutnou údržbu a dále z objektivních důvodů ( např. nepříznivé počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.

g)       Provozovatel může v průběhu provozní doby pořizovat fotografie nebo videozáznam, na kterých se mohou objevit návštěvníci termálního parku. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu provozovatele a využívá je k propagaci své činnosti. Všichni návštěvníci termálního parku jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoli typu záznamu probíhat, informování předem na recepci termálního parku (před vstupem do areálu).

        V případě, že návštěvník (osoba na fotografii / videozáznamu) se zveřejněným záznamem nesouhlasí, má právo zažádat o její    odstranění. Následně po zaslání písemné žádosti bude záznam odstraněn.

2.    Vyloučení z návštěvy areálu

a)        Do prostor areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. zejména

o    Osoby s infekčními kožními, vlasovými nebo jinými chorobami,

o    Osoby, které mají hnisavé a otevřené rány, bacilonosiče střevních chorob, záněty očních spojivek

o    Osoby se zanedbanou osobní hygienou

o    Osoby zahmyzené

o    Osoby pod vlivem návykových látek nebo v podnapilém stavu

b)       Je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

c)        Vstup do areálu může být odepřen a zakázán osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s dobrými mravy nebo mají prokazatelně rušivý vliv na ostatní návštěvníky koupaliště.

d)       Z prostor areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes upozornění poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků termálního koupaliště či pracovníků bezpečnostní služby. Neopustí-li návštěvník v takovém případě bazén na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena Městské policie nebo policie ČR.

3.    Provozní pokyny pro návštěvníky

a)        Všechny úkony po příchodu do Termálního parku se provádí v následujícím pořadí: seznámení s návštěvním řádem a zakoupení časové vstupenky, permanentky, převléknutí v převlékací kabině - obsazení šatní skříňky, vysprchování se - řádné omytí celého těla mýdlem a šamponem.

b)       Každý návštěvník musí mít čisté plavky a čistý ručník (ručníky k zapůjčení na recepci za poplatek 30,- Kč). V případě vyprodání ,ručník negarantujeme.

c)        Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénů použít SPRCHY!

d)       Návštěvníci povinni z hygienických důvodů používat v případě potřeby WC.

e)        Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit s sebou u bazénů a ve sprchách nápoje a hygienické přípravky ve skleněných obalech.

f)        Konzumace jídel je povolena pouze v prostorách k tomu určených.

g)       Převlékací kabiny v společných šatnách slouží pouze ke svléknutí a obléknutí.K úschově oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci povinni řádně uzamknout pomoci čipu. V případě ztráty čipu bude obsah skříňky návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou skutečně jeho. Návod na ovládání skříňek je umístěn na viditelném místě.

h)       Dětský bazén je určen pro děti od 3. do 6. let v doprovodu a s dozorem dospělého.

i)         V oddechových bazénech nebo prostorách s klidovým režimem není povoleno provádět žádné fyzické aktivity, být hlučný a pobyt pro děti do 12. let v nich není vhodný.

j)         Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout příkazu plavčíka. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

k)       Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a  v obuvi tomu určené  a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění nebo úrazy způsobené vlastní neopatrností či nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

l)         Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu.

m)      Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím zaviněné, které by byly způsobeny jeho vinou na zařízení areálu, nebo na majetku jiných osob v areálu. Za poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci Termálního parku).

n)       Každý návštěvník je povinen dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatních, nezpůsobovat nadměrný hluk a dbát o svou osobní bezpečnost - neběhat po mokrých plochách.

o)       Tobogány, skluzavky a další atrakce, na které má návštěvník přístup, využívá na vlastní odpovědnost a riziko! Dětí do 12. let mohou využívat tobogány jen pod dohledem rodiče nebo jiné blízké osoby nad 18 let.

p)       Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánu, pobytu v saunovém světě jakož i další oznámení a upozornění vyvěšeny v prostorách termálního koupaliště.

q)       Za nadměrné opotřebení plavek z důvodu častých skluzů se na tobogánech, klouzačce nebo působením vlivu termální vody nenese provozovatel odpovědnost.

r)        Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny plavčíků a pověřeného personálu koupaliště.

s)        Aktuální oznámení, pokyny a upozornění jsou nadřazeny obecným předpisům.

t)         V případě nepříznivého počasí - bouřky, nebo silného větru jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit venkovní bazény.

u)       Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné a ani jiným způsobem jej odškodnit.

v)       Každý návštěvník si zodpovídá za správné uzamčení osobních věcí do šatní skříňky. Při ponechání osobních věcí a jejich ztrátě v převlékacích kabinkách a v neuzamčených skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za tyto věci.   . Při ztrátě časové vstupenky/čipu je návštěvník povinen zaplatit poplatek 1000 Kč.

w)      Provozovatel je povinen z hygienických důvodů denně vypouštět „léčebný bazén“ vždy od 19:30 hod. z důvodu časové náročnosti údržby a dezinfekce.

x)       Předměty nalezené v objektu Termálního parku je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis.

y)       Vstup do saunového světa je povolen osobám starším 15 let. Po ukončení provozu saun je nutné opustit prostory prohříváren a odpočívárny. Není dovoleno používat v prohřívárnách vlastní vonné esence a jiné produkty používané k saunování. Návštěvník je povinen dodržovat hygienické, mravnostní zásady a provozní řád pro používání saun.

z)        Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Překročení zakoupeného časového limitu se doplácí za každou započatou hodinu dle platného ceníku. Po ukončení provozní doby, jsou návštěvníci povinni opustit všechny vnější i vnitřní prostory a budovu Termálního parku.

aa)     V objektu termálního parku mají návštěvníci k dispozici nákupní kyosek s plaveckými pomůckami. V kyosku není možnost platit na zakoupený čip. Tzv. pouze hotovostí či platební kartou. Jeho provozní doba se řídí provozní dobou termálního parku.

bb)    Návštěvník je povinen opustit bazény 15 minut před ukončením provozní doby.

cc)     Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena nápisem ošetřovna.

dd)    V malém horním relaxačním bazénku je zakázáno potápění, chození po okraji bazénku, přelézání a skákání přes okraj bazénku.

ee)     Do areálu je povolen vstup s dětskými kočárky ,ve vnitřní části areálu je klienti nechají na místech tomu určeným. Cyklisté jsou povinni odložit kola do venkovních stojánků a zabezpečit si je. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.

ff)      Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabulky a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.

4.    V areálu je zakázáno

a)       Koupat se v oděvech nevhodných ke koupání, včetně spodního prádla.

b)       Slunit se a koupat se bez plavek, nebo jejich částí.

c)       Brát do oddechových bazénů nafukovací předměty a míče.

d)       Vzájemně se potápět, vhazovat druhých do vody a skákat do bazénů. Jsou zakázány "koňské zápasy".

e)       Bezdůvodně volat o pomoc.

f)        Neoprávněně používat zařízení a předměty určené k poskytnutí první pomoci.

g)       Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost, do částí prostor a sprch druhého pohlaví a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních nebo provozních důvodů.

h)       V prostoru bazénu je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat do vody s rozběhem, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek.

i)        Přísně je zakázáno močit do vody, plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.

j)        V prostorách Termálního parku je zakázáno čištění nebo praní prádla.

k)       Kouřit ve všech vnitřních prostorách i ve venkovních bazénech.

l)        Brát s sebou ostré předměty, skleněné věci, které by se mohly rozbít a tím způsobit zranění.

m)     Vstupovat do bazénů, saun, na tobogány a skluzavky se žvýkačkou.

n)       Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.

o)       Nosit a používat zbraně či jiné předměty, které by mohly způsobit škodu, úraz nebo poškodit zdraví jiné osoby.

p)       Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu.

q)       Je zakázáno do prostoru bazénu, atrakcí a saun nosit a odkládat tašky, batohy a jiné osobní věci, které nejsou určené k plavání a/nebo saunování.

r)        Brát si s sebou a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

s)       V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatního zařízení.

t)        Je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených.

u)       Je zakázaná konzumace vlastních jídel a nápojů.

v)       Do prostor celého areálu je zakázán vstup se zvířaty.

w)     V celém areálu (venkovní i vnitřní prostory) je zákaz kouření. Výjimkou je jen vytyčený prostor pro kuřáky, který je pro tento účel vyznačen.

x)       Vstup do bazénu je z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových nebo podobně tvrdých materiálů.Přípustné jsou šortky a kraťasy , které jsou vyrobeny ze syntetických elastických vláken.Po dohodě s vedoucím pracovníkem termálního parku mohou být (ale také nemusí) být přípustné tzv. burkini, tzn.koupací oděvy zahalující větší část těla, které jsou vyrobeny ze syntetických elastických vláken , tzv. plavkový materiál.Vstup do bazénu není přípustný v oděvech pro běžné denní nošení.

y)       Do bazénu je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné předměty, potápěčské brýle, šnorchl, plavací ploutve, puky a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky, plavecké brýle a plavecké pásky.

z)       Vstup na tobogan je zakázán neplavcům, dětem bez dozoru odpovědné osoby .

aa)    V celém prostoru Termálního parku je zakázáno jezdit na kole, bruslích apod.

5.    Tobogán

a)       Vodní Tobogán smějí používat děti - plavci od 7 let

b)       Osoby jezdí jednotlivě v interval  podle signalizačního zařízení .

c)       Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li jím voda.

d)       Uživatel tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění plavčíka.

e)       Návštěvník je při startu povinen se posadit na startovní díl a odrazem od horního madla se rozjede. Jiný způsob startu není dovolen.

f)        Na vodním tobogánu se jezdí v sedě nohama dopředu, nebo v leže na zádech nohama dopředu. Jiný způsob jízdy není dovolen. 

6.    Zakázané činnosti - tobogán:

a)       Přísný zákaz běhání po tobogánu.

b)       Během jízdy platí přísný zákaz zadržování vody, brzdit, zastavovat, skákat na dojezdu z toboganu.

c)       Návštěvníci nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (kovové - přezky, řetízky, náramky, klíče, cvoky a knoflíky).

d)       Návštěvníci se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu do vody a toto místo musí urychleně opustit. Dojezdový prostor o hloubce 0,5m neslouží k plavání a koupání, ale pouze k dojezdu.

e)       Vstup zakázán na tobogán s nafukovacím kruhem.

f)        Vstup na tobogan je zakázán, dětem mladším sedmi let.

g)       Zákaz jízdy na tobogánu dvou a více osob společně.

h)       Při porušování provozního řádu tobogánu dochází k ohrožování zdraví, vašeho i ostatních návštěvníků. Neukázněný návštěvník bude vykázán z prostorů bazénu bez náhrady vstupného.

7.    Umístění lékárničky v Termálním parku

Lékárnička je umístěna u plavčíka, první pomoc je na stejném místě.

Případně musíme doplnit dle technika BOZP a PO

8.    Použití sauny

a)       Lázeň v sauně je určena zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.

b)       K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění. (horečka, kašel, rýma, průjem apod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž se týká osob, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranamiVstup dále není povolen osobám, kter. é jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodiny, jejíž členové trpí některou infekční chorobou.

c)       Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní. odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře.

d)       Zásadně není povolen přístup podnapilým osobám.

9.    Zásady chování v saunovém světě

a)       Návštěvník sauny je povinen uposlechnout pokynů obsluhovatele sauny.

b)       V průběhu  saunování je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických důvodů,by měl mít návštěvník sauny osušku popřípadě prostěradlo na podložení)

c)       Návštěvník dbá na udržování hygieny prostředí, v prohřívárně a v odpočívárně (odpočívací lehátka) používá zásadně přidělený ručník a prostěradlo.

d)       V prostorách sauny se pohybuje bos, bez oblečení (pouze v prádle určeném k saunování).

e)       V sauně je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

f)        V celých prostorách wellness je zakázáno použití mobilních telefonů a dodržování klidu.

g)       Pokud se Vám v sauně udělá špatně, jdou na vás mdloby, točí se Vám hlava nebo příliš rychle buší srdce, je povinen ze sauny odejít. V případě akutního stavu nevolnosti je možné použít tlačítko přivolání obsluhy sauny.

10.          Správný postup v sauně

a)       V šatně (společná pro saunu i bazén) odložte obuv a oděv.  Vše si lidé odkládají do skříněk.

b)       Na pokladně převezměte čisté prostěradlo ( ručník). Přístup do saunového provozu je schodištěm z bazénové haly o patro výše .Bezbariérový vstup je možný výtahem z bazénové haly. Za vypůjčení prádla je vybírán poplatek.

c)       Ve sprše proveďte řádnou očistu celého těla mýdlem, před vstupem do prohříváren se osušte.

d)       V prohřívárně usedněte nebo ulehněte na vlastní ručník a zůstaňte tak dlouho, dokud nejste dostatečně prohřátí.

e)       Po opuštění prohřívárny nejprve ve sprše vlažnou nebo studenou opláchněte pot a poté je vhodné se ochladit v ledové komoře.(ledovou třiští)

f)        Cyklus prohřátí - ochlazení provádějte přibližně třikrát, vlastní ručník si berte z prohřívárny vždy s sebou.

g)       Po posledním cyklu se osprchujte, šamponem umyjte vlasy a po ochlazení využijte odpočívárnu – odpočívací lehátka na dobu cca 20 - 30 minut. (nebo dle postupu na základě doporučení saunera)

h)       Tekutiny doplňujte výhradně nealkoholickými nápoji.

i)        Dodržováním rad a pokynů obsluhy si vytvoříte nejvhodnější prostředí ke zdravému saunování.

11.          Umístění lékárničky v saunovém světě

V saunovém světe se nachází přenosná lékárnička, kterou má sauner dle potřeby k dispozici.

Tento návštěvní řád platí od 1.8.2015. 

Zpracoval:Flecková Petra

Provozní manager Thermepark